Advies impact energietransitie op landschap

09-04-2018

Om verrommeling van het Nederlandse landschap en daardoor een toename van de maatschappelijke weerstand te voorkomen, moet bij het opwekken van duurzame energie rekening worden gehouden met de ruimtelijke impact ervan op het landschap. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over het Petaplan, een initiatief om energie op te wekken op grond van het Rijk. Doordat overheden maar beperkt samenwerken en er weinig ruimtelijke sturing plaatsvindt, dreigt Nederland overspoeld te raken met een confetti van windmolenparken en zonnevelden. Dit heeft een negatieve invloed op het landschap. Het college van Rijksadviseurs adviseert het Rijk om een visie op de energietransitie te formuleren en zo ruimtelijke kwaliteitskaders te bieden. Versnelling is noodzakelijk om Nederland te verduurzamen, maar daarbij hoeft de kwaliteit van het landschap niet uit het oog te worden verloren. In een nationale Structuurvisie Energie wordt onder andere geformuleerd wat de samenhang is tussen verschillende regio’s, wat de bijdrage van de Noordzee is, waar concentratiegebieden liggen, en hoe de verbinding wordt gelegd met het noordwesten van Europa. Deze langetermijnvisie dient samen met lagere overheden opgesteld te worden. Het College heeft zijn adviezen als volgt geformuleerd: experimenteer, differentieer, concentreer, integreer en coöpereer.