Grootschalig natuurherstel in Noord-Brabant

06-12-2018

Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt volgend jaar overal in Brabant een grote vlucht. Provincie, waterschappen en terrein beherende organisaties gaan natuurgebieden robuuster maken en kwalitatief verbeteren voor een betere biodiversiteit. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 4 december bijna € 21 miljoen toegewezen aan waterschap De Dommel. Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de waterschappen hebben ook plannen klaarliggen voor natuurherstel. Met deze werkzaamheden is nog eens ongeveer € 30 miljoen gemoeid. De maatregelen zijn nodig vanwege het grote overschot aan stikstof als gevolg van landbouw, industrie en verkeer. De discussie die hierover nu bij het Europees Hof en de Raad van State wordt gevoerd over het PAS, heeft hierop geen nadelige invloed. Veel natuurherstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van de PAS, maar zullen gewoon doorgang vinden.

Meer info lees je hier.