Landschapsinclusief denken en doen

25-03-2019

Onder deze titel heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een beleidsbrief over landschap uitgebracht. Daarin wordt gewezen op de grote effecten op het landschap van de transities waar overheid, bedrijven en burgers momenteel voor staan (energietransitie, klimaatadaptatie,  heroriëntatie van de landbouw, natuurontwikkeling en verstedelijkingsopgave).  Het PBL stelt vast dat veel burgers zich hier zorgen over maken en dat de urgentie voor een solide gedragen landschapsinclusief beleid groot is. Het PBL werkt momenteel aan een rapport over het Nederlandse landschap en landschapsbeleid. Dit rapport zal naar verwachting rond de zomer van 2019 verschijnen. De policy-letter heeft het PBL daarop vooruitlopend uitgebracht, met het oog op de formatie van nieuwe colleges in de provincies en waterschappen en de totstandkoming van de provinciale omgevingsvisies. In deze notitie worden suggesties gegeven voor een ‘landschapsinclusief’ provinciaal omgevingsbeleid, waarmee de verschillende ruimtelijke opgaven in hun onderlinge samenhang kunnen worden ingevuld. Zo kan worden voorkomen dat het landschap van de toekomst de mogelijk ongewenste optelsom is van uiteenlopende sectorale ruimteclaims en ruimtelijke ingrepen.

Meer informatie vind je hier.