Maak van het Groene Harte een gevarieerd landschap

15-07-2019

De provinciaal adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland pleiten voor variatie in het peilbeheer van het overwegend uit veen bestaande Groene Hart. Daarmee wijken zij af van de huidige aanpak waarin het waterpeil wordt overwegend uniform aangepast aan de agrarische functie. Afhankelijk van de focus van het beleid schetsen zij drie mogelijke ambitieniveaus voor daling van de veenbodem, te weten vertragen, stoppen of aangroeien. De kern van het advies is het waterpeil aan te passen aan de ondergrond en het gebruik van de bodem volgend te maken aan het waterpeil. Als resultaat zien zij een 'mozaïek' landschap ontstaan met nog altijd traditionele melkveebedrijven en groene weides, maar ook alternatieve landbouwvormen zoals natte teelten en uiteenlopende natuurtypen. Zij nemen daarmee afstand van het beeld van het Groene Hart als een homogeen en door landbouw gedomineerd gebied. Daarnaast sluiten zij met hun pleidooi aan op het recent gesloten klimaatakkoord. Het advies is gebaseerd op ontwerpend onderzoek van 6 ontwerpbureaus en 4 onderzoeksinstituten.

Meer informatie: