Nieuw Normenboek Natuur, Bos en Landschap

11-09-2018

Het nieuwe Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is uit. Hierin staat hoeveel tijd en geld het kost om specifieke onderdelen van natuur, bos en landschap(selementen) te beheren. Aan de hand van deze normen kunnen de kosten van het beheer worden berekend. Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap wordt al vele jaren gebruikt door terreinbeherende organisaties zoals de provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en particuliere terreineigenaren om hun beheerskosten te calculeren. Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer te kunnen bepalen. Verder wordt het boek veel gehanteerd door adviesbureaus,  aannemers, scholen en onderzoeksinstellingen. Eens in de twee jaar komt er een nieuwe uitgave van het normenboek.

Meer info leest u hier.