Uitvoeringsagenda 'Rijke Groenblauwe Leefomgeving' Zuid-Holland

21-01-2019

Om de grote transities op een integrale manier aan te pakken heeft de provincie Zuid-Holland een uitvoeringsagenda 2019 opgesteld. Grote transities zijn voorzien m.b.t. woningbouw, CO2 reductie, klimaatadaptatie, bodemdaling, grondstoffengebruik en biodiversiteit en zullen grote impact hebben op het landschap. De uitvoeringsagenda is tot stand gekomen door de inzet van tientallen Zuid-Hollandse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de uitvoeringsagenda is met name aandacht voor verduurzaming van de landbouw, vergroening van de steden, natuur en een gezonde leefomgeving. Om de ambities te realiseren worden coalities gevormd onder meer via gebiedsagenda’s die het vertrekpunt zijn voor landschapstafels, erfgoedtafels, Nationale Parken, groenblauwe city deals en Groene Cirkels. In 2019 zullen op basis van oriënterende gesprekken met landschapstafels, afspraken gemaakt worden over doorontwikkeling voor de Hollandse duinen, de Zuid-Hollandse delta, de Groene metropool en het Oostelijk weide- en plassengebied. Om de voortgang te beoordelen wil de provincie een dashboard De staat van het Zuid-Hollands groenblauw 2018-2050 opzetten, waarin relevante monitoringsgegevens samen komen in één overzichtelijk beeld.

Meer informatie vind je hier.