Utrecht stap verder met omgevingsvisie en verordening

15-04-2020

De provincie Utrecht heeft de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport online gezet. In de Ontwerp Omgevingsvisie staat welke keuzes de provincie maakt om de nodige ruimte te maken voor ontwikkelingen en tegelijkertijd de Utrechtse kwaliteiten te behouden. In de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de bijbehorende regels opgenomen. Waar nodig zijn regels eenvoudiger opgeschreven of beter op elkaar afgestemd. Er is een milieueffectrapport opgesteld om het aspect milieu volwaardig te kunnen laten meewegen in de besluiten die in de Omgevingsvisie worden genomen. In de terinzageperiode is het voor iedereen mogelijk om te reageren door middel van een zienswijze.