Visie natuurorganisaties op Regionale Energietransitie in Noord-Holland

02-03-2020

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuur Reservaat hebben hun visie en voorwaarden gepresenteerd voor de Regionale Energietransitie in Noord-Holland. Ze geven op kaart aan waar géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. De organisaties pleiten voor clustering van windmolens. Zonneweides zouden goed moeten goed worden ingepast met aandacht voor natuur en landschap.

Alle natuurgebieden, alle gebieden in het Noord-Hollandse NatuurNetwerk en de weidevogelkerngebieden zijn volgens de organisaties niet geschikt voor windmolens of zonneweides. Dat geldt ook voor cultuurhistorisch bijzondere landschappen en belangrijke trekvogelroutes. Dus geen windmolens op Texel, in Wieringen, ’t Gooi, de binnenduinrand, de weidevogelgebieden in West-Friesland, langs de dijken of in het IJsselmeer. De binnenduinrand, gebieden met veel weidevogels, de waddenkust van Texel, direct langs Westfriese omringdijk en het IJsselmeer zijn ongeschikt voor zonneweides. Gemeenten zijn op dit moment bezig met de vraag waar zonne- en windenergie in hun gemeenten kan worden opgewekt. De natuur- en milieuorganisaties zijn er voorstander van om dat op lokaal niveau te onderzoeken, maar willen dat de provincie de definitieve locatiekeuze maakt op basis van een gebieds-overstijgende afweging.