Zandwegen ook voor biodiversiteit van groot belang

29-01-2021

Zandwegen in het agrarisch gebied hebben vaak een hoge cultuurhistorische, landschappelijke en daarmee ook recreatieve waarde. Brabants Landschap en ecologisch adviesbureau Ecologica stellen op basis van onderzoek vast dat ze daarnaast ook van groot belang zijn voor de biodiversiteit. Bij zandwegen komen meer soorten en individuen voor dan bij asfaltwegen, ook zijn de soorten meer bijzonder.

Brabants Landschap en Ecologica onderzochten hoe hoog de biodiversiteit van zandwegen in agrarisch gebied is en of er kritische soorten aanwezig zijn. Hierbij is ook de rol van de inrichting en bloemenrijkdom van de bermen betrokken. Voor het onderzoek zijn zandwegen geselecteerd rond Baarle-Nassau, Schijndel en Heesch. Ter vergelijking zijn ook op korte afstand gelegen asfaltwegen onderzocht.

Als indicatoren voor biodiversiteit is gekeken naar de aanwezige wilde bijen, dagvlinders, sprinkhanen, angeldragende wespen en vogels. Op de 16 onderzochte transecten zijn in totaal 183 soorten aangetroffen. Daaronder bevonden zich 8 Rode Lijstsoorten, 51 minder algemene soorten, 15 zeldzame soorten en 14 soorten met een provinciale prioritaire status.

Bij de zandwegen waren 48% meer soorten aanwezig. Bij alle afzonderlijke onderzochte soortgroepen werd een hoger aantal soorten vastgesteld langs de zandwegen. Het totaal aantal aangetroffen individuen bij zandwegen was 62% hoger. En wanneer ook naar de bijzonderheid van de soorten wordt gekeken kan worden vastgesteld dat ook deze significant hoger ligt bij zandwegen.

Brabantse zandwegen van groot belang voor biodiversiteit – Brabants Landschap