Provincies

Landschapsbeleid bij provincies

Het beleid voor natuur- en landschap is gedecentraliseerd en provincies zijn verantwoordelijk voor de implementatie er van. Met de inwerkingtreding van de wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 is het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond en hebben de provincies de regie over het natuurbeleid. In de Voortgangsrapportage Natuur van het IPO valt te lezen welke vorderingen zijn gemaakt bij de realisering van het natuurbeleid. Provinciale beleidsinformatie over natuur en landschap (met betrekking tot subsidie regeling natuur en landschap, SNL) is te vinden op de site van BIJ12, de werkorganisatie van de samenwerkende provincies. 

Klik hier voor meer informatie per provincie. 

 

Portaal Natuur en Landschap

Provinciale beleidsinformatie over natuur en landschap (met betrekking tot subsidie regeling natuur en landschap, SNL) wordt hier verzameld. Dit portaal is van en voor provincies en hun samenwerkingspartners. Op het portaal worden beleids-, kennis- en praktijkinformatie over natuur en landschap samengebracht. Het portaal wordt continu uitgebreid en geactualiseerd.

 

Het Inter Provinciaal Overleg

Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de twaalf provincies en behartigt hun gezamenlijke belangen in 'Den Haag' en 'Brussel'. Het IPO is op allerlei terreinen actief zoals landelijk gebied, milieu en ruimtelijke ordening, die een directe relatie met het landschap hebben. Klik hier voor de website van IPO. 
 

Ga direct naar:

>> Europa 
>> Rijksoverheid
>> Gemeenten en waterschappen