Gemeenten en waterschappen

Landschapsbeleid bij waterschappen

Deze oudste overheidslaag speelt in toenemende mate in op landschappelijke kwaliteiten, o.a. via blauwe diensten en meer integraal waterbeheer. In het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een belangrijke plek ingeruimd voor watermaatregelen met en door de waterschappen.


Landschapsbeleid bij gemeenten

Ruimtelijke ordeningsbeleid van gemeenten wordt vastgelegd in structuurvisies en bestemmingsplannen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet (naar verwachting in 2018) worden deze instrumenten vervangen door omgevingsvisie en omgevingsplan. Onduidelijk is in hoeverre landschap hierin een plek krijgt.Voor meer informatie klik hier

Inmiddels zijn veel gemeenten al aan de slag met de nieuwe instrumenten. Wie wil zien welke gemeenten bezig zijn met een omgevingsvisie of er al een hebben vastgesteld kan je terecht op deze website

De reeds bestaande landelijke regeling om gemeenten te stimuleren landschapsbeleidsplannen is in 2001 aangepast tot een vernieuwd Besluit Ontwikkeling Landschappen. Gemeenten kregen subsidie van het Rijk als zij Landschapsontwikkelingsplannen lieten opstellen. Vanaf 2001 zijn er op deze wijze 65 van dergelijke plannen tot stand gekomen in 154 gemeenten.

Ga direct naar:

>> Europa 
>> Rijksoverheid
>> Provincies