Landschapsbeleid bij provincies

De provincies hebben ook specifiek op landschap gericht beleid ontwikkeld, waaronder ook eigen subsidieregelingen voor de financiële ondersteuning van het beheer van landschap en hun elementen.

Provincie Noord-Brabant
Het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (Stika) is een van de beste voorbeelden van subsidieregelingen voor natuur en landschap. De regeling werkt aanvullend op de SNL regeling. Naast de provincie, leveren ook gemeenten een financiële bijdrage aan deze regeling. De website BrabantInZicht.nl ontsluit actuele data over natuur water en milieu in Brabant. Daarnaast heeft de provincie een specifieke beleidsuitwerking voor natuur en landschap met uitwerkingen voor 3 landschappen van allure, nationale parken, aardkundig waardevolle gebieden en nieuwe landgoederen.

Provincie Overijssel
De provincie Overijssel kent een Groenblauwe diensten regeling, waarmee het beheer van landschapselementen kan worden vergoed. De bijdragen voor deze regeling komen naast de provincie, van gemeenten en… Het bestuur van de stichting Groenblauwe diensten Overijssel is samengesteld uit vertegenwoordigers van Natuurlijk Platteland Oost en Landschap Overijssel. Klik hier.

Provincie Utrecht
De provincie Utrecht heeft een landschapsverordening, die verder gaat dan alleen reclamevoorschriften. Hieraan is een waardenkaart voor kleine landschapselementen gekoppeld, waarmee de meest waardevolle en te beschermen landschapselementen worden aangeduid. Klik hier.

Provincie Gelderland
De provincie Gelderland kent de beleidsuitwerking Natuur en Landschap. Hierin krijgen de Nationale Landschappen en cultuurhistorische landgoederen van de provincie in de beleidsuitwerking een extra ‘plus’. Verder is er een subsidieregeling landschap voor gemeenten en landgoedeigenaren. Als inspiratiebron dient het boek 'Landschapsontwikkeling, inspiratiebron voor denkers en doeners’. De Agenda Landschap is een uitnodiging waarmee de provincie Gelderland met zijn partners – mede-overheden, belangenorganisaties en kennisinstituten – in gesprek wil gaan over de landschappelijke opgaven voor de periode 2018-2022.

Provincie Limburg
Specifiek landschapsbeleid heeft de provincie Limburg uitgewerkt in twee beleidsstukken: Landschapskader Noord- en Midden Limburg en Landschapsvisie Zuid-Limburg. Ook kent de provincie een regeling Groenblauwe diensten, die bedoeld is voor agrariërs. Voor 2015 is € 350.000 beschikbaar gesteld voor de continuering van aflopende PSAN (provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer) contracten.

Provincie Noord-Holland
Onder de titel ‘Prachtlandschap Noord-Holland ontwikkelt de provincie een Leidraad Landschap en Cultuurhistorie voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap. Klik hier.

Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland investeert in het landschap door middel van een projectsubsidie aan de Groene Motor voor de ondersteuning van de huidige vrijwilligersgroepen en het ondersteunen van nieuwe groepen mensen die zich willen inzetten in het groen en landschap van Zuid-Holland.

Provincie Zeeland
De provincie Zeeland hecht aan behoud van landschappelijke diversiteit en identiteit en wil voorkomen dat de verscheidenheid van de Zeeuwse landschappen verloren gaat. Dat gebeurt door bescherming via de omgevingswet en de steun van actief beheer van natuurgebieden en landschapselementen. Klik hier

Provincie Flevoland 
De provincie Flevoland heeft Landschapsbeheer Flevoland opdracht gegeven de komende drie jaar de kwaliteit en kwantiteit van landschapselementen monitoren. Daarmee wordt getoetst of er steeds meer landschapselementen uit de provincie verdwijnen.

Provincie Drenthe
De provincie Drenthe wil de ruimtelijke identiteit versterken door nieuwe ontwikkelingen te bezien in samenhang met onze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. Deze provincie heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor aardkundige waarden en natuurlijke reliëfvormen. Klik hier.

Provincie Friesland
De provincie Fryslân heeft voor zijn landschapsbeleid de thematische structuurvisie 2014 ‘Grutsk op ‘e Romte’ (Trots op de ruimte) opgesteld. Hierin worden landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal belang in samenhang geanalyseerd en gewaardeerd.

Provincie Groningen 
De provincie Groningen wil ontwikkeling en behoud van landschap samen laten gaan. Daartoe worden (dorps)visies, landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s) en uitvoeringsprogramma's voor nationale landschappen gestimuleerd. Verder ondersteunt d e provincie het Provinciaal Bouwheerschap en biedt ook financiële steun vanuit het Programma Landelijk Gebied. Klik hier.