Meten en monitoren

Balans van de leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. In deze Balans is een aantal thematische verdiepingen opgenomen. Landschap valt daar niet onder, maar de Balans geeft een onderbouwd inzicht in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de overheid ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. Daar waar beleidsdoelen niet worden gehaald, geeft het PBL mogelijke verklaringen waarom dit zo is.

Een specifiek instrument van PBL is de Monitor Infrastructuur en Ruimte, die laat zien in hoeverre deze doelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden bereikt. Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte verschijnt iedere 2 jaar komt tot stand in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In de tweejaarlijkse rapportage wordt op een aantal punten ook aandacht aan landschap besteed (open ruimte/woningbouw/belevingswaarde).

 

Kernkwaliteiten Nationale Landschappen

In de Monitor kernkwaliteiten nationale landschappen 2011 (nulmeting) zijn de indicatoren voor kernkwaliteiten beschreven die mede sturend zijn voor de gebiedsontwikkeling in de nationale landschappen. PBL/Wageningen UR heeft de haalbaarheid en de mogelijke uitvoering van een herhalingsmeting voor de kernkwaliteiten voor de nationale landschappen onderzocht. Hierbij zijn de methoden voor de monitoring van de verschillende typen kernkwaliteiten beschreven.

 

Erfgoedmonitor

De erfgoedmonitor is een instrument van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ministerie van OCW). Cijfers met betrekking tot monumenten, archeologie en ook historische landschap zijn in deze Erfgoedmonitor opgenomen.
 

Ga direct naar:

>> Achtergrond veldwaarnemingen
>> Meten en monitoren
          - Modellen en methodieken
          - Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap

>> Nederland in kaart