Meten en monitoren

Modellen en methodieken

In het verleden zijn verschillende modellen ontwikkeld om de kwaliteit van het landschap te kunnen meten. Zo heeft Alterra in 2004 een Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit (KELK) ontwikkeld voor het in beeld brengen van gevolgen van geplande of voorziene ruimtegebruiksveranderingen voor het landschap, beleving en recreatie. Dit instrument kan antwoorden geven op vragen als: neemt de herkenbaarheid en de belevingswaarde van het landschap naar verwachting toe of af na implementatie van een plan? En hoe staat het met de beschikbaarheid van aantrekkelijke recreatiemogelijkheden?

Het rapport Monitoring Landschap (Gebruik van steekproeven en landsdekkende bestanden) uit 2006 geeft inzicht in toe te passen methodieken om de kwaliteit van het landschap te kunnen vastleggen. Monitoring Landschap maakt gebruik van verschillende andere systemen. Evenals KELK heeft ook deze methodiek niet geleid tot structurele monitoring van het landschap.Zo heeft Alterra in 2004 een Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit (KELK) ontwikkeld.
 

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap

Het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap is een onafhankelijk systeem van een eigen informatieverzameling door de provinciale organisaties landschapsbeheer. Het meetnet draait sinds 2010 en opgezet als een duurzaam meetnet over beheer en onderhoud van landschapselementen. Jaarlijks worden de resultaten van het meetnet op een rijtje gezet.

In dit meetnet wordt steekproefsgewijs in 110 gebiedjes in heel Nederland de staat van de groene landschapselementen gemonitord. Deze gebiedjes beslaan een areaal van 60.000 ha en zijn verdeeld over de landschapstypen in Nederland, waarbij tevens rekening gehouden is met de verschillende dynamieken. Daarmee leveren zij een representatief beeld.

De metingen vinden iedere 5 jaar plaats volgens een vaste methodiek, die is beschreven in een veldgids. Hierbij worden onder meer het type element, de omvang, soorten, het aandeel van de elementen in het landschap, de gesteldheid, beheertoestand, mogelijke bedreiging vastgelegd. Gesteldheid is een maat voor de vitaliteit van de landschapselementen. Het meetnet onderscheidt 3 klassen: (1) zeer gezond, (2) duidelijke gebreken en (3) veel sterfte (>30% van de begroeiing of takken afgestorven).

Meer informatie over het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap

Ga direct naar:

>> Achtergrond veldwaarnemingen
>> Meten en monitoren
          - Balans van de leefomgeving
          - Kernkwaliteiten Nationale Landschappen
          - Erfgoedmonitor 
 
>> Nederland in kaart