Nederland in kaart

Kaarten

Kaarten vormen een goed instrument om de landschappen in Nederland en hun diversiteit te verhelderen. Dat betreft zowel hun huidige staat als die in het verleden. We maken onderscheid in kaarten die ingaan op landschapstypologieën, ondergrond en landgebruik.
 

Landschapstypologieën 

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) is een landsdekkend datasysteem met informatie over historisch-geografische fenomenen. CultGIS brengt een deel van deze informatie categorisch in kaart. CultGIS biedt informatie op 5 niveaus:
- 9 landschapstypen zoals het zeekleigebied, de kustzone en het laagveengebied;
- 19 deellandschappen;
- een selectie van 70 aandachtsgebieden.
- elementen, zoals dijken, landafscheidingen, eendenkooien, sprengen, etc.;
- een landsdekkende regionalisering met 82 regio’s.

Ook Landschappen van Noord-Nederland’ van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen biedt veel informatie. Noord-Nederland is op deze website ingedeeld in 30 verschillende cultuurlandschappen.
 

Ondergrond

De paleogeografische kaarten van Deltares geven een mooi en duidelijk beeld van de ontwikkeling van Nederland gedurende de laatste 10.000 jaar. Een periode die ook wel wordt aangeduid met de term Holoceen. De huidige vorm van ons land is tijdens die relatief jonge periode tot stand gekomen.
 

Landgebruik

De webpagina Toporeis van het kadaster geeft een goed beeld van het landgebruik door de jaren heen. De hierbij gebruikte topografische kaarten gaan terug tot het jaar 1815. Een goed overzicht van het landgebruik bieden de kaarten van LGN van Alterra. Deze zijn te zien op Landelijk Grondgebruik Nederland van Wageningen University& Research (WUR).
 

Ga direct naar:

>> Achtergrond veldwaarnemingen
>> Meten en monitoren
          - Balans van de leefomgeving
          - Kernkwaliteiten Nationale Landschappen
          - Erfgoedmonitor 
 
>> Meten en monitoren
          - Modellen en methodieken
          - Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap